USLUGA “LIČNI PRATILAC DETETA”

Usluga "Lični pratilac deteta"

 

 

Uslugu lični pratilac deteta Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica implementira od 2012. god. kroz projekat MINRZS RS program DILS. Usluga je licencirana 2015. god. i pruža se u osam opština i dva grada. Detalje možete pogledati na mapi pružanja usluge.

Članom 83. Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite svrha angažovanja ličnog pratioca je pružanje detetu odgovarajuće individualne podrške radi uključivanja u redovno školovanje i aktivnosti u zajednici, kao i uspostavljanja što većeg nivoa samostalnosti.

Kome se  usluga obezbeđuje:

Usluga Lični pratilac deteta dostupna je deci sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koja su uključena u vaspitno-obrazovni proces-predškolsku ustanovu ili školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.

Smetnje u razvoju mogu biti sledeće:

1. Smetnje u mentalnom razvoju koje se dele na: laku mentalnu (intelektualnu) ometenost, umerenu mentalnu (intelektualnu) ometenost, tešku mentalnu (intelektualnu) ometenost i duboku mentalnu (intelektualnu) ometenost,

2. Smetnje u motoričkom razvoju mogu biti teška oštećenja koštano-zglobnog sistema i teška neuromišićna oboljenja,

3. Smetnje u senzornom razvoju mogu biti oštećenje vida (slabovidost i slepoća) i oštećenje sluha (nagluvost i gluvoća),

4. Višestruka ometenost koja podrazumeva pojavu dve ili više različitih smetnji kod jednog deteta što dodatno otežava njegov svakodnevni život.

Direktni korisnici usluge su deca sa smetnjama u razvoju, a indirektni korisnici usluge su porodice dece sa smetnjama u razvoju, nastavno osoblje i učenici u školi ili predškolskoj ustanovi.

Sadržaj usluge:

Aktivnosti usluge lični pratilac deteta zavise od potreba deteta, odnosno individualnog plana usluge i kreću se u okviru uobičajenih aktivnosti kojima se pruža podrška u oblasti kretanja, održavanja lične higijene, hranjenja, oblačenja i komunikacije deteta sa drugima.

 

Aktivnosti se realizuju u skladu sa svrhom usluge, karakteristikama i kapacitetima korisnika, individualnim planom rada i u skladu sa procenom potreba korisnika i obuhvataju jednu ili više sledećih aktivnosti:

- Pomoć pri kretanju (pomoć u prevozu-pri ulasku i izlasku iz prevoza, kupovini karata, pomoć pri korišćenju kolica ili drugih pomagala, orjentisanje u prostoru ukoliko je korisnik sa oštećenjem vida)

- Pomoć u održavanju lične higijene (pomoć u odvođenju korisnika do toaleta, pomoć pri oblačenju, pranju ruku i sl.)

- Pomoć pri hranjenju (pomoć pri kupovini užine, pomoć pri usitnjavanju hrane, korišćenju pribora za jelo i sl.)

- Podrška u komunikaciji sa drugom decom i osobljem u školi ili predškolskoj ustanovi.

- Podrška tokom vaspitno obrazovnog procesa, na časovima i odmorima, kao i tokom aktivnosti u zajednici-sportskim, kulturnim i sl.

 

Lični pratilac je angažovan na aktivnostima u školi i zajednici. Navedene aktivnosti se obavljaju svakodnevno svakim radnim danom u predškolskim i školskim ustanovama u skladu sa njihovim planom i programom i radnim vremenom ustanove.

Kriterijumi za prijem i završetak usluge:

Prijem korisnika se vrši na osnovu rešenja Centra za socijalni rad.

Podnosilac zahteva dostavlja:

Mišljenje Komisije za procenu potreba za pružanje dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu, sa preporukom da je detetu potreban lični pratilac, Rešenje i  Uput iz Centra za socijalni rad ili Zahtev pružaocu usluge, Izvod iz matične knjige rođenih za dete, Ličnu kartu roditelja.

- Ukoliko je podnosilac zahteva lice pod starateljstvom potrebno je: Rešenje o starateljstvu, podatke o staratelju, kao i prethodnu saglasnost staratelja i nadležnog organa starateljstva (Centar za socijalni rad)

 

Na osnovu Zahteva pružaocu usluge stručni radnik procenjuje:

- stav korisnika i drugih značajnih lica za korisnika i njihova očekivanja od usluge;

- podobnost korisnika za korišćenje usluge;

- kapaciteti pružaoca usluge da zadovolji potrebe korisnika;

- prioriteti za prijem-datum korišćenja usluge ili upisivanje na listu čekanja;

- sposobnosti i prioritetne potrebe potencijalnog korisnika;

- mogućnost da druge usluge ili službe u zajednici na potpuniji način zadovolje potrebe korisnika

Prijem korisnika se zasniva zaključivanjem Ugovora o pružanju usluge

Kriterijumi za prijem korisnika:

1. Potencijalni korisnici usluge su deca sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom koja su uključena u vaspitno-obrazovni proces-predškolsku ustanovu ili školu, do kraja redovnog školovanja, uključujući završetak srednje škole.

2. Potencijalni korisnici usluge moraju imati prebivalište na teritoriji opštine koja finansira uslugu.

3. Potencijalni korisnici moraju imati potrebe koje se mogu adekvatno zadovoljiti predviđenim aktivnostima usluge

4. Potencijalni korisnici mogu biti upućeni od strane nadležnog Centra za socijalni rad ili se mogu direktno obratiti Pružaocu usluge

Pružanje usluge prestaje se završetkom školske godine ili ukoliko korisnik otkaže uslugu.

Usluga dnevni boravak je uspostavljena 2007.god. kroz projekat MINRZS RS. Usluga je licencirana 2015. god kao Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju, kapacitet 25 korisnika.

Usluga "lični pratilac deteta" u Ivanjici