Dnevni centar “Sunce” – video zapis od 360 stepeni

Dnevni centar “Sunce” – video zapis od 360 stepeni

Dnevni centar “Sunce” počeo je sa radom 2007. u školi “Milinko Kušić” u Ivanjici, i to kao dnevni boravak sa za lica sa kombinovanim smetnjama uz finansijsku podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku. U januaru 2009. godine otvoren je novosagrađeni objekat od 112 kvadratnih metara. Standardne aktivnosti u Dnevnom centru “Sunce” podrazumevaju korektivne tretmaneRead more about Dnevni centar “Sunce” – video zapis od 360 stepeni[…]

Инструкција министарства установама социјалне заштите поводом епидемије болести COVID-19

Инструкција министарства установама социјалне заштите поводом епидемије болести COVID-19

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту Број: 500-01-2/2020-09 Датум :10.03.2020.године Немањина 22-26 Б е о г р а д   УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ -за директоре- На основу члана 23. став 2 Закона о државној управи („Сл.гласник РС”бр.79/2005,101/2007,95/2010,99/2014,47/2018 и 30/2018 др.закон ), а уRead more about Инструкција министарства установама социјалне заштите поводом епидемије болести COVID-19[…]

Одлука  о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

”Службени гласник РС” број 23/20 од 10 марта 2020. године На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службенигласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службенигласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18Read more about Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу[…]