Higijenski paketi za članove Društva

Higijenski paketi za članove Društva

  Društvo za CDP Ivanjica obezbedilo je za 55 svojih članova higijenske pakete (sapune, prašak za veš, sredstvo za dezinfekciju, tečnost za sudove…). Pakete su svim članovima na kućne adrese distribuirali zaposleni u Društvu. Takođe, u našoj radionici će se izraditi i pamučne maske koje će u narednom periodu biti podeljene nasim članovima i korisnicima.

Dnevni centar “Sunce” – video zapis od 360 stepeni

Dnevni centar “Sunce” – video zapis od 360 stepeni

Dnevni centar “Sunce” počeo je sa radom 2007. u školi “Milinko Kušić” u Ivanjici, i to kao dnevni boravak sa za lica sa kombinovanim smetnjama uz finansijsku podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku. U januaru 2009. godine otvoren je novosagrađeni objekat od 112 kvadratnih metara. Standardne aktivnosti u Dnevnom centru “Sunce” podrazumevaju korektivne tretmaneRead more about Dnevni centar “Sunce” – video zapis od 360 stepeni[…]

Инструкција министарства установама социјалне заштите поводом епидемије болести COVID-19

Инструкција министарства установама социјалне заштите поводом епидемије болести COVID-19

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту Број: 500-01-2/2020-09 Датум :10.03.2020.године Немањина 22-26 Б е о г р а д   УСТАНОВАМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ -за директоре- На основу члана 23. став 2 Закона о државној управи („Сл.гласник РС”бр.79/2005,101/2007,95/2010,99/2014,47/2018 и 30/2018 др.закон ), а уRead more about Инструкција министарства установама социјалне заштите поводом епидемије болести COVID-19[…]

Одлука  о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

”Службени гласник РС” број 23/20 од 10 марта 2020. године На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службенигласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службенигласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18Read more about Одлука о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу[…]