AKREDITOVANI PROGRAMI

I Lični pratilac deteta ”Korak po korak”

Autori programa:

Prof. dr Svetlana Slavnić;

mr Svetlana Glavinić;

Mirjana Ocokoljić, master defektolog;

Dana Malešević, dipl. soc.radnik;

Dubravka Ivković, dipl. pedagog;

Igor Nidžović, dipl.prof.fizičkog vaspitanja.

Program je akreditovan 2015.god. i podržan je od strane UNICEF-a, MINRZS RS, i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Program je jedinstven jer obuhvata razvoj veština i usvajanje znanja za rad sa decom i mladima sa svim vrstama smetnji i invaliditeta.

Ciljevi programa obuke:

1.1. Opšti cilj programa obuke

Osposobljavanje učesnika za pružanje usluge lični pratilac deteta zasnovane na postavkama socio-inkluzivnog modela i usklađene sa minimalnim standardima kvaliteta.

1.2. Posebni ciljevi:

 • Upoznavanje sa svrhom usluge lični pratilac deteta, ključnim akterima, aktivnostima ličnog pratioca i mestom ove usluge u sistemu socijalne zaštite i sistemu obrazovanja
 •  Sticanje znanja o osnovnim karakteristikama ciljne grupe
 •  Razumevanje značaja struktuiranja vremena za decu sa smetnjama u razvoj i sticanje veštine njegovog organizovanja i izrade ritma dana
 • Razumevanje značaja porodičnog okruženja za decu sa smetnjama u razvoju, kao i važnosti saradnje pružaoca usluge sa porodicom
 • Upoznavanje sa poslovima ličnog pratioca deteta i sticanje znanja i usvajanje veštima potrebnih za njihovo obavljanje
 • Sticanje znanja i veština nephodnih za izradu godišnjih i operativnih planova rada ličnog pratioca deteta
 • Razvijanje veštine evidentiranja i vođenja dnevnika rada ličnog pratioca

Kompetencije

Nakon završenog programa obuke učesnici će biti osposobljeni da:

 • Prepoznaju različite vrste smetnji u razvoju i njima prilagode stepen potrebne podrške
 • Pruže podršku porodici deteta sa invaliditetom
 • Primene odgovarajuće tehnike oblačenja, hranjenja, održavanja lične higijene dece sa smetnjama u razvoju
 • Pruže adekvatnu pomoć u hitnim situacijama
 • Poznaju asistivnu tehnologiju i imaju veštinu manipulacije pomagalima
 • Pruže pomoć deci pri korišćenju prevoza
 • Adekvatno komuniciraju sa decom sa smetnjama u razvoju
 • Pruže deci sa smetnjama pomoć pri pisanju, čitanju, učenju
 • Posreduju prilikom uspostavljanja socijalnih kontakata i komunikacije sa drugim osobama
 • Prepoznaju simptome zlostavljanja i zanemarivanja i adekvatno reaguju u tim situacijama
 • Izrade godišnji, mesečni i nedeljni plan rada ličnog pratioca deteta
 • Vode dnevnik rada ličnog pratioca deteta

Ciljna grupa profesionalaca za obuku

Stručni radnici i saradnici zaposleni/angažovani u pružanju socijalnih usluga u sistemu socijalne zaštite i obrazovanju.

II Neverbalna komunikacija

Opšti cilj programa:

 • Upoznavanje nastavnika i vaspitača sa neverbalnom komunikacijom u vaspitno obrazovnom procesu.

Specifični ciljevi programa:

 • Upoznavanje nastavnika sa značajem neverbalne komunikacije za učenje.
 • Prepoznavanje učenika koji imaju potrebu za neverbalnom komunikacijom.
 • Upoznavanje nastavnika sa problemima učeniika sa smetnjama u razvoju kojima je potrebna neverbalna komunikacija koji utiču na razvoj ličnosti učenika i svih aspekata života.
 • Upoznavanje nastavnika sa korišćenjem tehnika neverbalne komunikacije za efikasnije učenje.
 • Upoznavanje nastavnika o značaju neverbalne kominikacije za kvalitetnije i efikasnije učenje.

Ciljna grupa/grupe kojoj/kojima je program namenjen:

 • nastavnik razredne nastave nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
 •  nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju vaspitač u predškolskoj ustanovi
 • stručni saradnik u predškolskoj ustanovi stručni saradnik u školi

III Osnaživanje stručnih radnika i saradnika za realizaciju socijalnih usluga

Opšti cilj programa obuke:

Osposobljavanje učesnika za procenu, planiranje i vođenje evidencije i dokumentacije korisnika, zasnovanih na postavkama socio-inkluzivnog modela usklađen sa minimalnim standardima kvaliteta

Posebni ciljevi:

 • Upoznavanje sa svrhom usluga, ključnim akterima i aktivnostima u sistemu socijalne zaštite;
 • Ovaladavanje tehnikom procene korisnika usluga;
 • Teorijske osnove i praktična izrada individualnog plana usluge (IPU);
 • Usvajanje znanja o vođenju evidencije i dokumentacije u uslugama (Pravilnik o vodđenju evidencije i dokumentacije u socijalnoj zaštiti), vođenje registra korisnika;
 • Upoznavanje sa sadržajom i dokumentacijom dosijea korisnika;

Ciljna grupa profesionalaca za obuku:

Stručni radnici i saradnici zaposleni/angažovani u pružanju socijalnih usluga u sistemu socijalne zaštite.

IV Senzorna soba - asistivna tehnologija za efikasnije učenje

Opšti cilj programa obuke:

Upoznavanje nastavnika sa Senzornom sobom kao asistivnom tehnologijom, jačanje profesionalnih kapaciteta nastavnika i vaspitača kroz uvođenje inovantnih metoda i tehnika rada u vaspitno obrazovnim ustanovama.

Posebni ciljevi:

Upoznavanje nastavnika sa značajem senzorne integracije za učenje. Prepoznavanje učenika sa poremećajima senzorne obrade. Upoznavanje nastavnika sa problemima senzorne obrade koji utiču na razvoj ličnosti učenika i svih aspekata života. Upoznavanje nastavnika sa korišćenjem boja za efikasnije učenje kroz senzornu sobu. Upoznavanje nastavnika o značaju senzorne sobe za kvalitetnije i efikasnije učenje.

Ciljna grupa:

Nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, stručni saradnik u školi.

 

V OSNOVNI PROGRAM OBUKE NEGOVATELJICA ZA USLUGU POMOĆ U KUĆI ZA DECU, MLADE I STARE

 

Akredituje se program obuke „Osnovni program obuke negovateljica za uslugu pomoć u kući za decu, mlade i stare“, autora : Jasmine Kovačević, Milke Karaklajić i Svetlane Glavinić, nosilac autorskih prava : Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu ivanjica.

Program obuke iz stava 1. Akredituje se na period od tri godine , počev od 12. 04. 2022. Godine do 12. 04. 2025. Godine.